دوره های آموزشی الماس

تعیین سطح B1
تعیین سطح B1

نمونه سوالات سطح B1 اینجا کلیک کنید

تعیین سطح A2
تعیین سطح A2

نمونه سوالات سطح A2 اینجا کلیک کنید

ترم ٣ دوره A1/2
ترم ٣ دوره A1/2

ترم ٣ دوره A1/2 صبح هاي روز زوج و عصرهاي روزهاي زوج

ترم ٥ دوره A2/1
ترم ٥ دوره A2/1

ترم ٥ دوره A2/1 روزهاي زوج عصرها

ترم ٦ دوره A2/1
ترم ٦ دوره A2/1

ترم ٦ دورا A2/1 روزهاي زوج عصرها

ترم ٧ دوره A2/2
ترم ٧ دوره A2/2

ترم ٧ دوره A2/2 روزهاي فرد عصرها

ترم ٨  دوره A2/2
ترم ٨ دوره A2/2

ترم ٨ دوره A2/2 روزهاي فرد عصرها

ترم ٩  دوره B1/1
ترم ٩ دوره B1/1

ترم ٩ دوره B1/1 روزهاي زوج عصرها

ترم ١٠ دوره B1/2
ترم ١٠ دوره B1/2

ترم ١٠ دوره B1/2 روزهاي زوج عصرها

سطح  B1
سطح B1

بعد از اتمام اين دوره زبان آموز به صورت كامل ميتواند با محيط اطراف خود ارتباط برقرار كند ، نكات اصلي را فهميده و در ...