سطح C2

level C2

At this level the learner reads, listens, and...

سطح  C2

سطح C2

در اين سطح زبان آموز ميخواند ، ميشنود ، و به صورت كاملا روان و پيوسته و مداوم صحبت ميكند بدون هيچ مشگلي از منابع مختلف استفاده ميكند ، تحقيق ميكند ، مقاله مينويسد ، و در جلسات علمي شركت ميكند .

در اين سطح زبان آموز ميخواند ، ميشنود ، و به صورت كاملا روان و پيوسته و مداوم صحبت ميكند بدون هيچ مشگلي از منابع مختلف استفاده ميكند ، تحقيق ميكند ، مقاله مينويسد ، و در جلسات علمي شركت ميكند .

level C2

At this level the learner reads, listens, and...