سطح C1

level C1

This level is among the advanced levels of language...

سطح  C1

سطح C1

اين سطح جزو سطوح پيشرفته زبان است در اين سطح زبان آموز متون طولاني شامل بخش بزرگي از واژه هاي سطح بالا را درك ميكند ، سخنراني ها را متوجه ميشود موضوعات تخصصي را به رشته تحرير در مي آورد .

اين سطح جزو سطوح پيشرفته زبان است در اين سطح زبان آموز متون طولاني شامل بخش بزرگي از واژه هاي سطح بالا را درك ميكند ، سخنراني ها را متوجه ميشود موضوعات تخصصي را به رشته تحرير در مي آورد .

level C1

This level is among the advanced levels of language...