سطح B2

level B2

At this level the learner has some basic and difficult points about specialized issues such as discipline...

سطح  B2

سطح B2

در اين سطح زبان آموز نكات اصلي و دشوار درباره مسايل تخصصي مثلا درباره رشته تحصيلي خود را كاملا درك ميكند بحث هاي تخصصي را متوجه ميشود بدون آمادگي قبلي به صورت پيوسته و روان صحبت ميكند . امروزه شرط پذيرش در اكثر دانشگاههاي آلمان داشتن مدرك B2  است .

در اين سطح زبان آموز نكات اصلي و دشوار درباره مسايل تخصصي مثلا درباره رشته تحصيلي خود را كاملا درك ميكند بحث هاي تخصصي را متوجه ميشود بدون آمادگي قبلي به صورت پيوسته و روان صحبت ميكند . امروزه شرط پذيرش در اكثر دانشگاههاي آلمان داشتن مدرك B2  است .

level B2

At this level the learner has some basic and difficult points about specialized issues such as discipline...