سطح B1

level B1

Upon completion of this course, the learner can fully communicate with the environment...

سطح  B1

سطح B1

بعد از اتمام اين دوره زبان آموز به صورت كامل ميتواند با محيط اطراف خود ارتباط برقرار كند ، نكات اصلي را فهميده و در اكثر موضاعت شركت كند . آمار و ارقام را براحتي متوجه ميشوند و ميتوانند متن ، ايميل ، نامه بنويسند و در باره يك مساله روزمره گزارش ميدهند . براي […]

بعد از اتمام اين دوره زبان آموز به صورت كامل ميتواند با محيط اطراف خود ارتباط برقرار كند ، نكات اصلي را فهميده و در اكثر موضاعت شركت كند . آمار و ارقام را براحتي متوجه ميشوند و ميتوانند متن ، ايميل ، نامه بنويسند و در باره يك مساله روزمره گزارش ميدهند . براي پذيرش گرفتن در دانشگاههاي آلمان نياز به مدرك B1 هست و حداقل مدرك زباني براي پذيرش در دانشگاه است .

level B1

Upon completion of this course, the learner can fully communicate with the environment...