سطح A1

Level A1

At this level, the learner can use everyday words and basic sentences in relation to the general needs ...

سطح  A1

سطح A1

در اين سطح زبان آموز ميتواند كلمات روزمره وجملات ابتدايي را در رابطه با نيازهاي كلي و عمومي درك كرده و استفاده نمايد در اين سطح ميتواند خود را با كلمات ساده معرفي كند و در ارتباطات روزمره با ديگران سوالاتي مطرح كند . اين سطح در ايران طرفداران زيادي دارد وكساني كه به صورت […]

در اين سطح زبان آموز ميتواند كلمات روزمره وجملات ابتدايي را در رابطه با نيازهاي كلي و عمومي درك كرده و استفاده نمايد در اين سطح ميتواند خود را با كلمات ساده معرفي كند و در ارتباطات روزمره با ديگران سوالاتي مطرح كند . اين سطح در ايران طرفداران زيادي دارد وكساني كه به صورت پيوست به خانواده و ازدواج اقدام به اقامت مي كنند به اين مدرك احتياج دارند . آزمون A1 هر ماه در موسسه آموزش زبان آلماني گوته در تهران برگزار ميشود.

Level A1

At this level, the learner can use everyday words and basic sentences in relation to the general needs ...